Raad & Mulder BV
  • Doorstart
  • Bedrijfsfinanciering
  • Faillissement Afwenden
telefoon

EXECUTIE WOONHUIS

Ik werd gebeld door een oude client, O.C., waar ik ooit een doorstart voor had gerealiseerd. Zijn Turkse overbuurman, ZZP-er in de bouw, had een fiscaal probleem. Zijn koophuis had al in de krant gestaan. Paniek natuurlijk. De familie in de zenuwen. Er belden af en toe mensen aan, die wel even binnen wilden kijken. Of ik een financiering wist. Er was uitstel aangevraagd bij de fiscus. En O.C. had al gebeld naar de ontvanger van de Belastingdienst in Utrecht. Maar die wilde hem niet ontvangen. Ze waren het zat. De man betaalde nooit en gaf nooit iets aan. Einde verhaal. Nico Mulder bellen dus. Maar zoals de fiscus hoort te werken, kwam er wel een afwijzing op het verzoek tot uitstel. En zoals gewoonlijk voor beroep vatbaar. Binnen tien dagen, dus dat kon nog net. Daarom stuurde ik de volgende brief. (Zo een brief is elke keer anders, dus kopieren heeft geen zin.) Belastingdienst XXXX Per fax XXXX Totaal: 4 pagina's Invordering cluster 1 T.a.v. XXXX donderdag 21 januari 2010 Uw kenmerk XXXX Mijn client, de heer XXXX Geachte mevrouw XXXX, Namens mijn client, de heer XXXX, gevestigd aan XXXX nummer XXXX te XXXX, teken ik hierbij beroep aan tegen uw beslissing d.d. 15 januari jl. Ik dien het beroep bij u in ter behandeling door, ik neem aan, de directeur of meer specifiek Bureau Wettelijke Taken van de Belastingdienst. Vanzelfsprekend ben ik door mijn client in afdoende mate gemachtigd. Een kopie van de machtiging zend ik mee. Dit beroepschrift doe ik per fax. Dat is ongebruikelijk, maar er zijn over het afgelopen jaar voldoende voorbeelden van ontvangers die faxen in behandeling nemen. Ook zie ik jurisprudentie meer en meer in die richting gaan. Niettemin zal ik deze fax per post aan u nazenden (Postbus XXXX). Ik verzoek u de fax alvast in behandeling te nemen gezien het spoedeisende karakter. Uw bovengenoemde beslissing is gedagtekend op 15 januari jl. U geeft een beroepstermijn aan van tien dagen. De wet op de termijnen in acht nemend als wel het aantal tussenliggende weekeinden ga ik er dus van uit dat dit beroep, wat betreft de datum, ontvankelijk zal zijn. Dat u het verzoek tot betaling in termijnen afwijst, kan ik in beginsel begrijpen. Ik zie diverse aanslagen motorrijtuigenbelasting openstaan. Ik zal mijn client verzoeken per omgaande deze posten aan u te betalen onder vermelding van de aanslagnummers en een kopie van de stortingsbewijzen aan u te faxen. Het gaat om een totaalbedrag van EUR 314,00, althans uitgaande van de lijst die ik hier voorhanden heb. Natuurlijk heb ik mijn client inmiddels geattendeerd op het belang van het stipt bijhouden van fiscale aanslagen en in dit geval vooral van de motorrijtuigenbelastingen, zowel die bedragen en aanslagen die op uw lijst voorkomen, als wel de nog komende periodieke verplichtingen. Ik heb hem gemeld dat de motorrijtuigenbelastingen die openstaan in ieder geval welke vorm van regeling dan ook in de weg zullen staan. U bent recentelijk namens mijn client benaderd door de heer XXXX. U wilde hem niet ontvangen. Echter, in deze ben ik de gemachtigde. Naast de behandeling van het beroep verzoek ik u mij op korte termijn te ontvangen. Ik zal u daartoe bellen voor het maken van een afspraak. Als dan zal ik, zo neem ik aan, van u een recente lijst ontvangen. Vanzelfsprekend heb ik mijn client inmiddels zeer nadrukkelijk onder de aandacht gebracht dat altijd lopende verplichtingen voldaan dienen te worden. Ik wil u op dit moment geen voorstel doen ter sanering of ter betaling in termijnen. Ik zal mij daartoe eerst in de financiele huishouding moeten verdiepen. Wel zal ik u verzoeken als ik bij u langs kom om een korte prolongatietermijn toe te staan. Ik zal trachten u een betalingsvoorstel te doen, natuurlijk onder inlevering van een inlichtingenformulier ten behoeve van uitstel van betaling, om u nader inzicht te verstrekken in de financiele positie van mijn client. Natuurlijk hanteert u een terughoudend beleid. Echter, ook hier heb ik in voldoende mate precedenten bij collega's van u. Niettemin begrijp ik ook dat u ontstemd bent over het aanhoudende karakter van het betalings- en aangiftegedrag. Ook zie ik dat het aangeboden maandbedrag te laag is om te komen tot een totale aflossing binnen een redelijke termijn. Op de lijst worden enkele aanslagen genoemd die een zogenaamde redelijke termijn reeds of bijna reeds overschrijden. Ik geloof niet dat er sprake is van een situatie waarin mijn client als niet te goeder trouw beschouwd moet worden. Hij is door omstandigheden in financiele en administratieve problemen geraakt. Op grond van mijn bevindingen tot op heden ben ik de stellige mening toegedaan dat dit geen integriteitkwestie is. financiele en administratieve wanorde, dat is het. Mogelijk ook naiviteit, hoe kwalijk ook. Ik attendeer u in dit kader op de memorie van toelichting van de invorderingswet. Ik ben van mening dat het nimmer concurrentie verstorend kan werken als een ondernemer gebruik maakt van een faciliteit uit de leidraad waar ook andere ondernemers gebruik van kunnen maken als zij in dezelfde omstandigheden verkeren. Gelukkig heeft de heer XXXX inmiddels professionele hulp gezocht. De heer XXXX gaat hem bijstaan, met de accountant worden hernieuwde afspraken gemaakt of deze wordt vervangen, en Raad & Mulder BV is ingeschakeld. Een kopie van dit schrijven zal ik zenden aan de Rabobank, als wel aan XXXX gerechtsdeurwaarders, als wel aan XXXX. In het kader van dit beroep verzoek ik gehoord te worden. Voor het maken van de bovengenoemde afspraak zal ik u nog deze vrijdag bellen. Met vriendelijke groet, RAAD & MULDER BV Nico Mulder Tot zo ver dit schrijven. Dan denk je dat je binnen zes weken wordt opgeroepen om te worden gehoord door of namens de directeur. Maar binnen een dag werd ik gebeld door de fiscus te Roosendaal. Of ik onmiddellijk kon komen. Ik heb nog geprobeerd het wat uit te stellen om de executiedatum te verstoren, maar dat lukte niet. Dus op een vrijdag helemaal naar Roosendaal. Bijna in Belgie. Ik heb daar mijn uitleg gedaan en nadere toelichting verstrekt. Maar ik kon sneller praten dan de notulist kon schrijven, zag ik. Natuurlijk was men het met mij eens dat zo een beroep zorgvuldig moet plaatsvinden. Daarom verzocht ik mij de notulen na uitwerking ter aanvulling of correctie toe te zenden. Per post natuurlijk. De fiscus wil alles per post, ook al heeft men email tegenwoordig. Dan het volgende probleem wat ik ter tafel bracht. Dat kon toch allemaal nooit meer voor de executie? Dan leek het toch redelijk om die executie geen doorgang te laten vinden? Gelukkig kon ik de volgende week een goed voorstel aan de ontvanger doen. Kortom, een bliksemactie, maar wel weer een geslaagde. En vandaag, nu ik dit schrijf is de financiering die ik voor hem kon verkrijgen in orde. Het geld EUR 80.000,00 is ontvangen.